Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii pro školní rok 2021/2022.

 • Informace k přijímacímu řízení (formát PDF) – odkaz
 • Kritéria přijímacího řízení pro obor Obchodní akademie (formát PDF) – odkaz
 • Kritéria přijímacího řízení pro obor Ekonomické lyceum (formát PDF) – odkaz

ŘŠ rozšířil a aktualizoval informace k přijímacímu řízení zveřejněné dne 30. 3. 2021 o následující:

 • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na jednotných přijímacích zkouškách je:
  • že nemá žádné příznaky onemocnění COVID-19 a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
 • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole má povinnost umožnit základní škola, ve které se vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu.
 • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli SŠ, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

 • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. certifikátem ministerstva zdravotnictví, o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V případě pozitivního testu uchazeče

 • V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
 • Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole praktického lékaře pro děti a dorost. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny testů

 • Termín konání testů:
  • 1. řádný termín – 3. května 2021
  • 2. řádný termín – 4. května 2021
 • Pozvánku k JPZ odeslala škola uchazečům 15. 4. 2021.

Vstup do školy

 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.
 • Při vstupu do budovy školy je uchazeč povinen si zakrýt dýchací cesty zdravotnickou obličejovou maskou nebo respirátorem FFP2. Dýchací cesty musí mít zakryté po celou dobu konání přijímací zkoušky.

Vyhodnocení přijímacího řízení

 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní výsledky přijímacího řízení na webových stránkách a ve vestibulu školy 21. května 2021 v 13:00 hodin.
 • Současně zveřejní seznam přijatých uchazečů podle registračních čísel. Přijatí uchazeči rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v písemné podobě neobdrží.
 • V případě přijetí ke vzdělávání na střední školu musí uchazeč (v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce) potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem.
 • Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.
 • Další podmínky nezbytné pro přijetí uchazeče ke studiu na SŠ:
  • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Tuto skutečnost doloží uchazeč předložením vysvědčení z posledního ročníku při zahájení vzdělávání na střední škole.
  • Uchazeči, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, musí nejpozději při zahájení vzdělávání na střední škole doložit doklad potvrzující oprávněnost svého pobytu na území České republiky.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.Doporučujeme vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně ve škole dne 24. 5. 2021 v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 hodin.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

 • Veškeré vaše dotazy vám rádi zodpoví – Ing. Tom Ristovský, ředitel školy (588 110 351), Renata Viktoříková – administrativní pracovnice (588 110 352, 725 075 176).

V Šumperku dne 16. 4. 2021