Skip to content

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Kategorie Rodiče, a Žáci

Last updated on 30. 8. 2021

Nový školní rok zahájíme 1. 9. 2021 v plném rozsahu, s nutností dodržovat celostátně platná epidemiologická opatření vyhlášená MZd, která mj. stanoví, že každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátor FFP2 apod.).
Sejdeme se v 8:05 hodin ve svých kmenových třídách, kde bude nejprve provedeno screeningové testování na COVID 19. Dále vás vaši třídní učitelé seznámí se školním řádem, bezpečnostními předpisy a s organizačními a hygienickými opatřeními, která jsme přijali pro zajištění provozu školy od 1. 9. 2021.
Ve škole budete první čtyři vyučovací hodiny, tj. do 11:45 hodin. Poté půjdete domů. Zahájení školního roku v kině jsme vzhledem k současné situaci zrušili.
Stravování na SZŠ, pokud jste si individuálně nedomluvili jinak, bude zahájeno již 1. 9. 2021.

V plánu práce školy jsme nachystali spoustu aktivit, jejichž konání bude závislé na epidemiologické situaci. Jedná se např. o lyžařský kurz, výlety a další sportovní a kulturní akce, které se v případě v případě zhoršení situace konat nebudou.

V případě změněné epidemiologické situace jsme na základě rozhodnutí KHS nebo celoplošného rozhodnutí MZd připraveni přejít z prezenční výuky na distanční formu vzdělávání. Upozorňuji vás, že podle novely školského zákona je v takovém případě distanční výuka pro všechny žáky školy povinná a neomluvená neúčast na ní bude posuzována jako neomluvená absence. Věřím ale, že se takové situace nevyskytnou a že školní rok proběhne bez větších problémů.

Informace o screeningovém testování
Testování žáků proběhne ve škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 a bude se provádět neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (stejně jako na jaře). Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Testování nepodstupují žáci, kteří splní některou z následujících podmínek: mají alespoň 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tyto skutečnosti musí žák před zahájením testování ve škole průkazně doložit. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud nebude žák přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
– musí povinně nosit ochranu dýchacích cest (respirátor) po celou dobu pobytu ve škole, a to jak ve třídě při výuce, tak ve společných prostorách školy, ale i ve venkovních prostorech (pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru),
– nesmí cvičit ve vnitřních prostorech , převléká se s odstupem od ostatních osob atd.

Upozornění pro všechny, kteří se vracejí ze zahraničí. Prostudujte si aktuálně platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které stanoví těmto osobám mj. povinnost PCR testování a samoizolace.

Všechny vyzývám k osobní odpovědnosti při dodržování všech hygienických pravidel chování a odpovědnému jednání při podezření na nákazu koronavirem.

27. srpna 2021

Ing. Tom Ristovský
ředitel školy