Skip to content

Ceník JŠ

Školné včetně případné učebnice si posluchači hradí sami. Školné na celý školní rok se platí předem při zápisu. V ceně jsou zahrnuty všechny předem známé překážky ve výuce (školní prázdniny (termíny viz níž), státní svátky, apod.), to znamená, že v době prázdnin je kurzy nekonají.

2hodinový kurz 4 200 Kč – posluchač absolvuje 70 vyučovacích hodin za školní rok

Kurzovné je možné uhradit několika způsoby:

  1. v hotovosti v sekretariátu školy – vyřizuje paní Ondráčková, popř. Viktoříková (1. patro budovy OA)
  2. bezhotovostní formou na účet: 240 441 382/0300 (ČSOB), do poznámky: nutno uvést jméno a příjmení a označení kurzu.

Případné písemné objednávky přijímá: paní Ivana Ondráčková, popř. Viktoříková (sekretariat@oa-sumperk.cz)

Kurzovné se uchazeči vrací v celém rozsahu pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu. Podmínky vrácení poměrné části kurzovného žákovi, který se odhlásí z kurzu v jeho průběhu, stanoví školní řád jazykové školy. Na závěr kurzu obdrží každý posluchač na požádání Osvědčení o absolvování kurzu se známkou za prospěch, pokud splnil stanovené podmínky týkající se docházky.

Jazykové kurzy neprobíhají v době státních svátků a prázdnin.

O hodiny posluchači rozhodně nepřijdou, s absencí kurzů v této době bylo počítáno. V každém kurzu lektor/ka odučí vždy všech 70 vyučovacích hodin.