Skip to content

Státní jazykové zkoušky

Obecné informace

Ke státním jazykovým zkouškám se může přihlásit kdokoliv bez ohledu na to, zda je nebo není posluchačem Státní jazykové školy v Šumperku. Každý typ státní jazykové zkoušky se skládá z písemné a ústní části. Při vyzvednutí přihlášky je nutné zaplatit poplatek za písemnou část. Kandidát, který nevyhověl u písemné části, nepostupuje k části ústní. Úspěšní kandidáti musí uhradit poplatek za ústní část před zahájením této ústní zkoušky. Změna výše poplatků vyhrazena.

Státní jazyková zkouška se hodnotí následovně: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a). Kandidáti, kteří dosáhli hodnocení prospěl(a) nebo lepšího, dostanou vysvědčení. Toto slouží jako doklad jazykových znalostí příslušné úrovně, např. při přijímacím řízení na vysoké školy nebo při přijetí do zaměstnání.

K jazykovým zkouškám se můžete přihlásit na státní jazykové škole v Brně, nebo v Praze.

Obsah zkoušky: Část písemná a ústní

Písemná část:

test porozumění čteným textům (používání slovníků dovoleno), volný písemný projev na dané téma v délce asi 300 slov (používání slovníků dovoleno), , test gramatických a lexikálních struktur (používání slovníků zakázáno), test porozumění slyšenému (používání slovníků zakázáno). Délka trvání písemné části zkoušky je 4 hodiny.

Podrobnější informace:
1. Porozumění čteným testům (50 minut)

Porozumění čteným cizojazyčným textům, 2 – 3 texty s různými úkoly, např. odpovědět na otázky, zvolit jednu z nabízených odpovědí k daným otázkám, doplnit vhodný výraz do věty na základě přečteného textu. (Uchazeč může používat slovník.)

 

2.Volný písemný projev (90 minut)

Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu 300 – 350 slov (za slovo jsou považovány také spojky, číslovky, zájmena, členy). Volný písemný projev, 1 – 2 slohové práce psané např. formou dopisu, úvahy. (Uchazeč může používat slovník.)

 

PŘESTÁVKA (15 minut)

3. Gramaticko-lexikální test (60 minut)

Porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům, 2 – 3 články/rozhovory s úkoly podobnými jako v první části. Nahrávky jsou ve spisovném jazyce. (Uchazeč nesmí používat slovník.)

4. Porozumění slyšenému (40 minut)

Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce. Test gramatických a lexikálních struktur má obvykle 3 – 4 části, např. vybrat nejvhodnější možnost ze čtyř nabízených, přeformulovat větu tak, aby obsahovala dané slovo a zachovala původní význam, přeložit výrazy podtržené v textu, převést věty do trpného rodu, do minulých časů, doplnit spojky, předložky. (Uchazeč nesmí používat slovník.)

ÚSTNÍ ČÁST

Ústní část (koná se nejdříve za 14 dní po části písemné)

Ověřuje se a hodnotí schopnost pohotově a přirozeně reagovat, dovednost plynně hovořit o daných tématech, schopnost mluvit samostatně, vystupovat v různých fiktivních situacích. Důležitá je gramatická správnost projevu, rozsah slovní zásoby, přihlíží se také k výslovnosti. kandidát musí prokázat schopnost srozumitelně se vyjadřovat, bohatou slovní zásobu ze všech oblastí každodenního života, schopnost správně používat gramatické struktury.

Průběh ústní části: po vylosování otázky má zkoušený asi 10 minut na přípravu. Zkouška probíhá jako přirozený dialog se zkoušejícím na téma otázky, kterou si kandidát vylosuje, a na základě podnětu (obrázek, krátký text, tabulky, grafy, mapy k popisu). Smí si dělat poznámky, používat slovník během přípravy není dovoleno.

Obtížnost: Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností – zejména kulturního života.)

Písemná část: test porozumění čteným textům (používání slovníků dovoleno), volný písemný projev na dané téma v délce asi 600 slov (používání slovníků dovoleno), test porozumění vyslechnutému textu (používání slovníků zakázáno), test gramatických a lexikálních struktur (používání slovníků zakázáno). Délka trvání písemné části zkoušky je 4 hodiny.

Typy testů mohou zahrnovat: tvořené odpovědi, výběr z několika možností, test správně×chybně, doplňování chybějících slov do textu, částečný překlad, dávání slov do správných tvarů a další.

Ústní část: kandidát musí prokázat znalost historie a reálií příslušné jazykové oblasti, schopnost srozumitelně se vyjadřovat, bohatou slovní zásobu, správné používání gramatických struktur. Úroveň jazykových dovedností se blíží úrovni rodilého mluvčího.

Průběh ústní části: po vylosování otázky má zkoušený asi 10 minut na přípravu. Zkouška probíhá jako přirozený dialog se zkoušejícím na téma otázky, kterou si kandidát vylosuje, a na základě podnětu (obrázek, krátký text). Součástí je také rozhovor o přečtených knihách a zkouška z historie a reálií.

Mezinárodně uznávaná zkouška

Zertifikat Deutsch

Pro zájemce, kteří hodlají studovat nebo pracovat v Německé spolkové republice, můžeme zorganizovat vykonání jazykové zkoušky „Zertifikat Deutsch“ ve spolupráci s Goethovým institutem v Praze, popřípadě zajistíme i přípravu na tuto zkoušku a vykonání tzv. předtestu.

Jazyková úroveň: Základní znalosti, které umožňují vyjádřit se jak písemně, tak ústně k běžným denním situacím.

Části zkoušky

Písemná část: porozumění čtenému textu, test na gramatiku a slovní zásobu, porozumění vyslechnutému textu, písemné vyjadřování (dopis, ap.).

Ústní část : rozhovor k osobě kandidáta, rozhovor na určité téma, řešení nějakého úkolu.

Uplatnění
Ceněno státními i soukromými organizacemi jako doklad o základní znalosti německého jazyka. V Německu uznáváno jako jazykový doklad pro některé střední školy a jako doklad znalosti německého jazyka pro získání německé státní příslušnosti.

Doporučený studijní materiál:

  • Themen neu – Zertifikatsband
  • Themen neu I, II a III
  • Training Zertifikat Deutsch