Skip to content

Organizační a hygienická opatření přijatá pro zajištění provozu školy od 1. 9. 2021

Kategorie Rodiče, a Žáci

Last updated on 30. 8. 2021

Provoz škol od 1. 9. 2021 upravují příslušná opatření MZd a soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 MŠMT.

Do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění!
Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (respirátor FFP2 apod.).
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem z dávkovačů, popř. provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu své účasti ve škole.
Na začátku školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

Aktuální oznámení budou ve škole zveřejňována na „suplovací“ nástěnce na chodbě školy, ve sborovně a na webových stránkách školy. Všichni žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodí a následně si umyjí ruce. Pohyb zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na dobu nezbytnou nutnou k vyřízení záležitosti. Upřednostňujeme uskutečnit styk prostřednictvím telefonu, e-mailu apod.

Konání aktivit, které nejsou nezbytné pro naplnění školního vzdělávacího programu a při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce), bude výrazně omezeno. Pokud se akce naplánuje a dojde ke zhoršení epidemiologické situace, může být akce zrušena, popř. výrazně omezena.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území KHS nebo plošně MZd.

Co dělat v případě podezření na výskyt nákazy covid-19?

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje tím, že je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních žáků, a zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, bolest v krku, bolest hlavy atd, ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou pozornost a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

  1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy. V tomto případě není zletilý žák do budovy školy vpuštěn. V případě nezletilého žáka není do školy vpuštěn za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
  2. příznaky jsou patrné již při příchodu nezletilého žáka do školy a není přítomen
    zákonný zástupce tohoto žáka. Tuto skutečnost oznámí škola neprodleně zákonnému zástupci žáka a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí (odchodu) ze školy.

Pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole. Neprodleně dojde k nasazení ochrany dýchacích cest a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase.
V případě nezletilého žáka může žák opustit školu sám za předpokladu, že zákonný zástupce udělil předem písemný souhlas k opuštění školy a tuto aktuální situaci potvrdil telefonickým hovorem. Žák je poučen o nutnosti dodržovat veškerá obecně známá pravidla chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem a školu opustí v nejkratším možném čase s použitím respirátoru. Pokud respirátor nemá, poskytne mu jej škola.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Místností určenou pro izolaci je klubovna v suterénu školy.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. V případě využití klubovny jako izolace budou přilehlé toalety sloužit pouze pro potřeby osob v izolaci.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

O vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání škola neprodleně informuje žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.

Podle aktuálně platného ochranného opatření MZd jsou osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek, po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den podrobit RT-PCR testu. Do doby výsledku testu musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodů nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy, přechází nepřítomni žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.
Distanční forma vzdělávání je pro žáky denní formy povinná. Tato povinnost neplatí pro žáky jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují dobrovolně.

Úplata za vzdělávání – týká se žáků jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy a škola bude schopna i nadále poskytovat vzdělávání distančním způsobem, může se žák tímto způsobem dále vzdělávat – v tomto případě se úplata nevrací. Pokud by výuka na JŠ nemohla probíhat distančním způsobem, úplata se vrací, a to v poměrné výši, o které rozhodne ředitel školy.

Ředitel školy má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

V Šumperku 25. 8. 2021

Ing. Tom Ristovský, ředitel školy