Skip to content

Testování na COVID-19

Kategorie Rodiče, a Žáci

Testování žáků

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví k testování žáků ve školách a školských zařízení se od 12. 4. 2021 umožňuje žákovi osobní přítomnost v dané škole pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Školám je uložena povinnost testovat žáky, kteří budou přítomni na prezenční výuce, s výjimkou žáků, navštěvujících školu za účelem individuální konzultace.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Žák nemůže být nucen k účasti na testování. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování se neprovádí u osob, které

  1. a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd., nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. c) mají vystavený certifikát MZd., o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Testování žáků bude probíhat 1x , popř. 2x týdně (dle organizace výuky), vždy první vyučovací den v týdnu, ihned po příchodu žáka do školy, v malé tělocvičně, neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Testování bude probíhat podle instrukcí a za dohledu pověřené osoby.

V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob v izolační místnosti, popř. ihned opustí budovu školy. V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce a s jeho souhlasem, po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu. Pozitivně testovaný žák musí mít nasazený respirátor FFP2 (pokud nemá, obdrží jej od školy). Škola jej, v případě zletilého žáka, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, informuje, že musí telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat svého praktického lékaře, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodu RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Všechny osoby s pozitivním výsledkem preventivního Ag testu musí absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

K prezenční výuce se může žák vrátit buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává lékař.

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tento žák neprodleně výsledek škole. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka, zletilý žák je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku. Škola následně bezodkladně zašle příslušné KHS seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s pozitivně testovanou osobou. KHS nařídí žákům karanténu.

Opatření ministerstva zdravotnictví, metodické pokyny k testování atd., včetně ukázkových videí naleznete na www.msmt.cz.

V Šumperku 14. 4. 2021

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy