Obory vzdělání

Obchodní akademie (63-41-M/02)

je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách. Cílem vzdělávání je vybavit žáky obecně použitelnými kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Škola své absolventy připravuje tak, aby se v praxi rychle orientovali a zapracovali, aby se postupně dále specializovali a pružně se přizpůsobovali změnám v obchodně podnikatelské praxi. Absolvent obchodní akademie získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, které mu umožňuje ucházet se o vzdělávání na vysoké škole a vytváří podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti.

Učební plán Obchodní akademie

Předměty povinného základu:

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Hospodářský zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Účetnictví
 • Právo
 • Ekonomické cvičení
 • Cvičná kancelář
 • Statistika
 • Příprava a řízení projektů

Výběrové předměty:

 • Společenskovědní seminář / Seminář z matematiky

Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

představuje nový studijní obor připravující žáky pro studium ekonomických, popř. právních směrů v postsekundárních formách vzdělání, zvláště na vysokých a vyšších odborných školách. Cílem studijního oboru je vybavit žáky takovými kompetencemi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia a ekonomických disciplín. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace, která má hlubší zájem o ekonomické obory, je více teoreticky orientovaná a směřuje k vyššímu než středoškolskému vzdělání. Vzdělávací obor ekonomické lyceum je v souladu s doporučeními zahraničních expertů na rozšíření nabídky všeobecného vzdělání na středních školách v ČR a je v souladu se vzdělávacími trendy v EU a nastoupenou koncepcí MŠMT. Z tohoto hlediska se jedná o nový studijní obor, který byl po úspěšných výsledcích experimentálního ověřování schválen MŠMT a označen jako vzdělávací obor s evropským rozměrem vzdělání.

Učební plán Ekonomického lycea

Předměty povinného základu:

 • Český jazyk a literatura
 • Dva cizí jazyky (ANJ, NEJ, RUJ)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Psychologie
 • Zeměpis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Matematika
 • Společenská kultura
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Ekonomika
 • Cvičná kancelář
 • Účetnictví
 • Právo

Výběrové předměty:

 • Společenskovědní seminář / Seminář z matematiky

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Charakteristika některých odborných předmětů:

 • Ekonomika – předmět ekonomika vede k vytváření kompetencí k ekonomickému myšlení, zajišťování podnikových činností, uplatňování marketingového přístupu a efektivnímu hospodaření s finančními prostředky. Předmět zahrnuje učivo o podnikání a podnikových činnostech, učivo o marketingu a prodejních činnostech v tuzemsku a se zahraničím, učivo o financování podniku a finančním trhu, učivo o úloze státu, hospodářské politice a místě národního hospodářství ve světové ekonomice, bankovnictví, daně, mezinárodní obchod, management, cestovní ruch.
 • Účetnictví – v předmětu účetnictví se rozvíjejí zejména kompetence k ekonomickému myšlení a kompetence k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky. Předmět zahrnuje učivo účetnictví, a to finančního a manažerského, s propojením na daňové otázky.
 • Informační a komunikační technologie – výuka je zaměřena na získávání vědomostí a dovedností nezbytných k ovládání typického programového vybavení při řešení ekonomických úloh, vyhotovování písemností, vyhledávání informací a komunikaci. Cílem předmětu je naučit žáky pracovat se standardním vybavením počítače.
 • Právo – právo poskytuje přehled o právním řádu a systému práva. Jeho úkolem je utvářet právní vědomí na potřebné úrovni a vést studenty k dodržování právních předpisů. Vyžaduje se orientace v právním řádu a základních ustanoveních především práva obchodního, občanského a pracovního.
 • Písemná a elektronická komunikace – vyučovací předmět je zaměřen na získávání dovedností ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou. Žáci vyhotovují na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě, příp. s využitím šablon dopisních předtisků. Získávají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů. Komunikují prostřednictvím elektronické pošty a pracují s webovými stránkami.
 • Statistika – předmět rozvíjí kompetence k práci s informacemi a kompetence k matematickým aplikacím. Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít k provádění statistických prací v oblasti ekonomiky.