Poradenství

Výchovná poradkyně
Školní metodik prevence
Kontakty Konzultační hodiny
Mgr. Ludmila Divišová Telefon: 588 110 348, 725 075 183
Email: divisova@oa-sumperk.cz
pondělí 10:40 – 11:00
Středa 9:55 – 11:00
čtvrtek 13:35 – 14:20
pátek 10:40 – 11:00
individuálně kdykoli po předchozí domluvě

Školní řád

 • Školní řád platný od 26. 10. 2020 (PDF) – Stáhnout

Výchovné poradenství

Informace k výchovnému poradenství

Informace, které vydala Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, k žádosti studentů s poruchami učení (chování) o uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v dokumentu.( PDF) – Stáhnout

Plán výchovného poradenství se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí a na výchovu ke zdravému způsobu života. (PDF) – Stáhnout

Newsletter určený maturantům

přináší souhrn listopadových dnů otevřených dveří na vysokých školách a seznam fakult s listopadovou uzávěrkou přihlášek. Současně nabízí i několik tipů, které by mohly studentům při výběru vhodného oboru pomoci.

Maturita

Pomaturitní studium a vzdělání


Prevence rizikového chování

V rámci prevence rizikového chování mládeže a výchovy ke zdravému životnímu stylu byly na OA Šumperk zpracovány následující dokumenty:

Strategie prevence rizikového chování
 • Národní strategie primární prevence MSMT ( PDF) – Stáhnout
 • Akční plán národní strategie primární prevence ( PDF) – Stáhnout
 • Program školního poradenského pracoviště ( PDF) – Stáhnout
 • Školní preventivní strategie ( PDF) – Stáhnout

Preventivní program školy

Přílohy k preventivnímu programu školy

 1. Drogy ( PDF) – Stáhnout
 2. Doprava ( PDF) – Stáhnout
 3. Poruchy příjmu potravy ( PDF) – Stáhnout
 4. Alkohol ( PDF) – Stáhnout
 5. Syndrom týraného dítěte ( PDF) – Stáhnout
 6. Šikana ( PDF) – Stáhnout
 7. Kyberšikana ( PDF) – Stáhnout
 8. Homofobie ( PDF) – Stáhnout
 9. Extremismus ( PDF) – Stáhnout
 10. Vandalismus ( PDF) – Stáhnout
 11. Záškoláctví ( PDF) – Stáhnout
 12. Tabák ( PDF) – Stáhnout
 13. Krádeže ( PDF) – Stáhnout
 14. Násilí ( PDF) – Stáhnout
 15. Netolismus ( PDF) – Stáhnout
 16. Sebepožkozování ( PDF) – Stáhnout
 17. Nová náboženská hnutí( PDF) – Stáhnout
 18. Riziková sexuální chovaní ( PDF) – Stáhnout
 19. Subkultury ( PDF) – Stáhnout
 20. Domácí násilí ( PDF) – Stáhnout
 21. Hazardní hraní ( PDF) – Stáhnout
 22. Návykové látky ( PDF) – Stáhnout

Program proti šikanování

Dokument ke stažení (PDF) – Stáhnout

Platné od 1.9.2020