Volby do školské rady

Zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady –Ke stažení (PDF)


Seznam kandidátů do Školské rady

Navrhovanými kandidáty do školské rady za skupinu pedagogičtí pracovníci školy jsou:

  • Paní Ing. Dagmar Drápalová, bytem Králec 120, 788 20 Dolní Studénky,
  • Paní Mgr. Ivana Kohoutková, bytem Radniční 2, 787 01 Šumperk.

Navrhovanými kandidáty do školské rady za skupinu zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy jsou:

  •  Paní Šárka Havlíčková, bytem 787 21 Sudkov 76, inspektorka kvality u firmy Dormer Pramet s.r.o.,. Šumperk,
  • Pan Radek Špička, bytem Bohutínská 608, 789 61 Bludov, OSVČ.

V Šumperku 22. dubna 2024

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy


Oznámení o volbách do školské rady

Ředitel školy oznamuje, že se v dubnu 2024 uskuteční volby do Školské rady při Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31.

Datum konání voleb:

  • 29. dubna 2024 se uskuteční volby pedagogických pracovníků školy
  • 25. a 26. dubna 2024 se uskuteční volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků, a to elektronickým způsobem

Místo konání voleb:

  • Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Kandidáty pro volby do školské rady může navrhovat každý (dále jen „navrhovatel“). Návrhy se podávají řediteli školy běžnými komunikačními cestami nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb. Návrh obsahuje – název školy, jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele, jméno a příjmení kandidátů a adresu trvalého pobytu, údaje o kandidatuře do příslušné školské rady a příslušné skupiny (pedagogové, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy), podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Upozornění pro voliče – všichni voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

V Šumperku 2. dubna 2024

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy