Přijímací řízení

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání.

Uchazeč odevzdá řádně vyplněnou přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2022. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Uchazeč v rámci přijímacího řízení vykoná jednotnou přijímací zkoušku  (státní) z českého jazyka a z matematiky. Školní přijímací zkouška se z rozhodnutí ředitele školy nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 63–41–M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání  je 30 žáků.

Ředitel školy vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání.

Uchazeč odevzdá řádně vyplněnou přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2022. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Uchazeč v rámci přijímacího řízení vykoná jednotnou přijímací zkoušku  (státní) z českého jazyka a z matematiky. Školní přijímací zkouška se z rozhodnutí ředitele školy nekoná.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání 78–42–M/02 Ekonomické lyceum, denní forma vzdělávání  je 30 žáků.

V Šumperku 28. ledna 2022
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy


Další informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Např. uchazeč podá dvě přihlášky na OA Šumperk.  Na obou  přihláškách uvede  stejné pořadí oborů vzdělání: 1. Obchodní akademie, 2. Ekonomické lyceum.)

 • Uchazeč uvede na obou přihláškách školy ve shodném pořadí. Uchazeči použijí aktuálně platný formulář přihlášky, který jim vydá ZŠ, resp. jej zveřejní na www.cermat.cz a www.msmt.cz  (formulář musí být vytištěn oboustranně). Při vyplňování přihlášky postupujte podle návodu „CERMATU“.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na naší škole nevyžadujeme.

 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží současně s přihláškou ke vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do příslušné kategorie podle druhu znevýhodnění a s návrhem úprav podmínek přijímacího řízení. Doporučení vydá uchazeči školské poradenské zařízení ve dvou vyhotoveních na aktuálně platném formuláři.
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdá identické přihlášky ředitelům obou středních škol do 1. března 2022 osobně, nebo poštou.
 • Do obou oborů vzdělání vyučovaných na naší škole vykoná uchazeč  jednotnou přijímací zkoušku (dále JPZ) z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Jednotné testy zpracuje a jejich vyhodnocení provede Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Praha (CZVV), které zpřístupnilo veřejnosti ilustrační testy na svých webových stránkách www.cermat.cz. Na těchto stránkách také naleznete další důležité údaje týkající se jednotné přijímací zkoušky, včetně návodu pro vyplnění přihlášky na SŠ.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát, přičemž se mu započítává pouze lepší výsledek z každého testu.
  V 1. termínu vykoná uchazeč zkoušku na škole uvedené v 1. pořadí.
  Ve 2. termínu vykoná uchazeč zkoušku na škole uvedené ve 2. pořadí.
 • Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podá alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, bude uchazeč konat JPZ ve dvou termínech, a to na škole, ve které se JPZ v rámci přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole). Uchazeč od této školy obdrží pozvánku ke zkoušce na oba termíny.
 • Termín konání testů:
  1. řádný termín         12. dubna 2022
  2. řádný termín         13. dubna 2022
 • Pozvánku k testům obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

Vyhodnocení přijímacího řízení

 • Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní výsledky  přijímacího řízení  na webových stránkách a ve vestibulu školy na přelomu měsíce dubna a května 2022.

Současně zveřejní seznam přijatých uchazečů podle registračních čísel. Přijatí uchazeči rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v písemné podobě neobdrží.

 • V případě přijetí ke vzdělávání na střední školu musí uchazeč (v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce) potvrdit úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i jeho zákonným zástupcem.
 • Neodevzdá-li přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole.
 • Další podmínky nezbytné pro přijetí uchazečů ke studiu na SŠ:

– Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Tuto skutečnost doloží uchazeči předložením vysvědčení z posledního ročníku při zahájení vzdělávání na střední škole.

– Uchazeči, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, musí nejpozději při zahájení vzdělávání na střední škole doložit doklad potvrzující oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na přihlášce.

Doporučujeme vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně na OA Šumperk v termínu, který bude upřesněn.

 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Veškeré vaše dotazy vám rádi zodpoví – Ing. Tom Ristovský, ředitel školy (588 110 351), Renata Viktoříková – administrativní pracovnice (588 110 352, 725 075 176).

V Šumperku 17. ledna 2022
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy


Ředitel školy vyhlásil první kolo přijímacího řízení na Obchodní akademii pro školní rok 2021/2022.

Ve školním roce 2022/2023 otevřeme jednu třídu studijního oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a jednu třídu studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Kritéria přijímacího řízení nyní připravujeme a zveřejníme je do konce ledna 2022. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška organizovaná společností CERMAT. Přihlížet budeme také k vysvědčení ze základní školy.

Každý uchazeč bude moci podat přihlášku na dvě střední školy nebo na dva obory na stejné škole (např. jednu přihlášku na obor ekonomické lyceum a druhou na obor obchodní akademie).

Ve školním roce 2022/2023 otevřeme jednu třídu studijního oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum a jednu třídu studijního oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Kritéria přijímacího řízení nyní připravujeme a zveřejníme je do konce ledna 2022. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška organizovaná společností CERMAT. Přihlížet budeme také k vysvědčení ze základní školy.

Každý uchazeč bude moci podat přihlášku na dvě střední školy nebo na dva obory na stejné škole (např. jednu přihlášku na obor ekonomické lyceum a druhou na obor obchodní akademie).

V letošním roce nebudeme vzhledem k epidemiologické situaci organizovat na naší škole přijímací zkoušky nanečisto. Ilustrační testy si ale můžete vyzkoušet již nyní z domova na webu prijimacky.cermat.cz.

Vaše dotazy rádi zodpoví

 • ředitel školy Ing. Tom Ristovský, tel. 605 045 812
 • výchovná poradkyně Mgr. Ludmila Divišová, tel. 725 075 183

V Šumperku 18. prosince 2021
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy