Výsledky přijímacího řízení

 

Ředitel školy zveřejnil výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. 

Výsledky příjímacího řízení pro obor Obchodní akademie 63-41-M/02

Výsledky příjímacího řízení pro obor Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 17. května 2023.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole podle předchozí věty, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozí věty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.
Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

 

Vzor odvolání – zde.

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Nejlepší a nejhorší výsledek.

V Šumperku 2. května 2023
Ing. Tom Ristovský
ředitel školy

Nebyly nalezeny žádné fotogalerie.