Skip to content

Volby do školské rady

Kategorie Rodiče, a Žáci

Last updated on 6. 5. 2021

Oznámení o volbách do školské rady

Ředitel školy oznamuje, že se v květnu 2021 uskuteční volby do školské rady při Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31.

Datum konání voleb:

  • 10. května 2021 se uskuteční volby pedagogických pracovníků školy
  • 10. a 11. května 2021 se uskuteční volby zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků, a to distančním způsobem

Kandidáti:

Navrhovanými kandidáty za pedagogické pracovníky jsou:

  • Paní Mgr. Ivana Kohoutková
  • Pan Mgr. Stanislav Re

Navrhovanými kandidáty zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků jsou:

  • Pan Libor Januš, bytem Nový Malín 224, zaměstnanec. Dcera je žákyní třídy 1. A
  • Pan Miloslav Hlučný, bytem Severovýchod 22, Zábřeh, zaměstnanec. Syn je žákem třídy 1. B

Místo konání voleb:

  • Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Kandidáty pro volby do školské rady může navrhovat každý (dále jen „navrhovatel“). Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb. Návrh obsahuje – název školy, jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele, jméno a příjmení kandidátů a adresu trvalého pobytu, údaje o kandidatuře do příslušné školské rady a příslušné skupiny (pedagogové, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy), podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Upozornění pro voliče – všichni voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

V Šumperku 5. května 2021

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy