Oznámení o volbách do školské rady

Zápis o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do školské rady

Záznam o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do školské rady ze dne 14. 9 . 2022 ve formátu PDF.

V Šumperku 16. září 2022

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy


Ředitel školy oznamuje, že se v září 2022 uskuteční doplňovací volby do školské rady při Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31.

Datum konání voleb:   

14. září 2022 se uskuteční doplňovací volby pedagogických pracovníků školy

Místo konání voleb:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Kandidáty pro volby do školské rady může navrhovat každý (dále jen „navrhovatel“). Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů přede dnem konání voleb. Návrh obsahuje – název školy, jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele, jméno a příjmení kandidátů a adresu trvalého pobytu, údaje o kandidatuře do příslušné školské rady, podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a  že mu nejsou známy překážky volitelnosti.

Upozornění pro voliče – všichni voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

Dokument – Volby do školsky rady

V Šumperku 30. srpna 2022

Ing. Tom Ristovský

ředitel školy